Aylık Arşivler: Mart 2021

Ney ve Nezri Mevlana

2021-06-08T20:37:20+00:00

     Timuçin ÇEVİKOĞLU       Mevlevîlikte, “nezr veya nezir” kelimesi, adak ya da hediye anlamlarında kullanılır. Mevlevîler birine hediye verecekleri zaman “Nezr-i Mevlânâ - Mevlânâ’nın Hediyesi” diye takdîm ederler. Böyle sunulan hediye reddedilmez, alınır.       Mevlevîler, kimseden bir şey istemez, sadaka kabûl etmezler. Ancak dileyenler dergâha veya mensûblarına hediye verebilirler, “Nezr” veya “niyâz” denen bu bağışlar, Nezr-i Mevlânâ yani dokuz, on sekiz veya dokuzun diğer katları (9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117…) miktarınca olurdu. Bu katları ifâde eden rakamların kendi iç toplamlarının, birbirleriyle toplamlarının, çarpımlarının veya çarpımlarının katları ile onların iç toplamlarının da her [...]

Ney ve Nezri Mevlana2021-06-08T20:37:20+00:00

Mevlevilik

2021-07-21T15:23:44+00:00

ÖNSÖZ   Timuçin ÇEVİKOĞLU   Mûsikî tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Bilim adamları insanların konuşmayı bilmedikleri devirde duygu ve düşüncelerini mûsikî ile anlattıklarını söylüyorlar. Mûsikînin dinden doğduğu düşüncesi de bugün mûsikî tarihçileri, felsefeciler ve sosyologlar tarafından benimsenmektedir.   İlkel toplumlarda mûsikî bir ibâdet, insanları Yüce Yaratıcı’ ya ulaştıran bir olgu, hatta Tanrı'nın insanlara bir lûtfu kabul edilirdi.   Totemizm, Şamanizm, Animizm gibi dinlerde mûsikînin önemli rolü vardı. Bu dinlerin etkisindeki toplumlarda müzisyenler aynı zamanda din adamlarıydılar. İslâmiyet’ i kabûlden önce atalarımızın dini olan Şamanizm’de “kam”, “baksı” ya da “şaman” denilen din adamları ellerindeki çalgı ile çalıp söyleyerek dînî mesajlarını iletirlerdi.   İslâmiyet de bu sanatın [...]

Mevlevilik2021-07-21T15:23:44+00:00

Hz. Mevlana

2021-05-06T21:36:47+00:00

     Hz.Mevlânâ, 30 Eylül 1207 tarihinde eski Türk kültür merkezlerinden - bugün Afganistan sınırları içinde bulunan - Belh şehrinde doğdu [1]. Asıl adı Muhammed Celâleddin’dir [2].     Âlimlerle dolu bir ailenin çocuğuydu. Büyükbabası Hüseyin Hatibî, yaşadığı devrin büyük bilginlerindendi. Babası Bahâeddin Veled ise “Sultânü’l Ulemâ - Âlimler Sultânı” diye anılırdı [3].     Sultânü’l Ulemâ, sözünü kimseden sakınmayan dürüst bir insandı. Okuttuğu derslerinde ve vaazlarında doğru bildiği her şeyi hiçbir sınır tanımaksızın söylerdi. Bu sebeple başta Fahreddin Râzî olmak üzere devrin diğer bilginleriyle ve Sultan Harezmşah’la arası açıldı. Bu arada gerçekleşen kanlı Moğol istilâsı da onun Belh ile bağlarının kopmasına sebep [...]

Hz. Mevlana2021-05-06T21:36:47+00:00

Nota kağıdı

2021-07-23T16:32:10+00:00

Değerli ziyaretçiler, özel çalışmalarınız için aşağıdaki linkleri tıklayarak satır sayıları çeşitlendirilmiş nota kağıtlarını indirebilirsiniz.   Porteli kağıt (5 satır) Porteli kağıt (6 satır) Porteli kağıt (7 satır) Porteli kağıt (8 satır) Porteli kağıt (9 satır)   Porteli kağıt (10 satır) Porteli kağıt (11 satır) Porteli kağıt (12 satır) Porteli kağıt (13 satır) Porteli kağıt (14 satır)   Nota kağıdı (Yan 5 satır) Nota kağıdı (Yan 6 satır) Nota kağıdı (Yan 7 satır)   Nota kağıdı (Yan 8 satır) Nota kağıdı (Yan 9 satır) Nota kağıdı (Yan 10 satır)  

Nota kağıdı2021-07-23T16:32:10+00:00

Oyun havaları

2021-07-21T11:21:24+00:00

Eserin ilk dizesi Yöresi Kimden alındığı Derleyen Notaya alan Abaz Zeybeği Denizli / Acıpayam / Abaz Halil İbrahim Koç Halil Yüreğilli Halil Yüreğilli Abdurrahman Halayı Sivas ? Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen Adalı Zeybeği Ege Yöre Ekibi TRT. Müz. D. Başk. Adnan Ataman Ağır Bar Kars Yöre Ekibi TRT. Müz. Da. Başk. Bayram Şengül Ağır Bar Siirt Binali Selman Ahmet Yamacı Ahmet Yamacı Ağır Beş Kaza Fethiye Ramazan Atmaca Durmuş yazıcıoğlu Durmuş yazıcıoğlu Ağır Cezayir (Karşılama Havası) Burdur / Dimil Ali Tekin Ferhat Erdem Ferhat Erdem Ağır Halay Elazığ Yöre Ekibi Nida Tüfekçi Nida Tüfekçi Ağır Hava Balıkesir Naci, Birol, Ali [...]

Oyun havaları2021-07-21T11:21:24+00:00

Türküler

2021-07-21T11:14:08+00:00

Eserin ilk dizesi Yöresi Kimden alındığı Derleyen Notaya alan A Gızım sana potin alayım mı Silefke Folklor Ekibi İst. Belediye Konservatuarı Yücel Paşmakçı A İstanbul sen bir han mısın Kütahya Mustafa Hisarlı Mustafa Hisarlı A Kızım sana potin olayım mı Antalya-Elmalı Mehmet Görgülü Cevat Uyanık Erdem Çalışkanel Açıl ey ömrümün varı "Bad-ı Sabah Oyun Havası" Orta Anadolu Ahmet Güzi Ayhan TRT Müz. D. Bşk. Sümer Ezgü Açıl mor menevşem bahar erişti Sivas / Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen Adalardan çıktım yayan "Bebek" Pesenler Cafer Kırmızı Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen Adana köprü başı Adana Selâhattin Sarıkaya Halil Atılgan Halil [...]

Türküler2021-07-21T11:14:08+00:00

Liste harici makamlar

2021-07-21T11:05:11+00:00

Eserin İlk Dizesi Bestekâr Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727) Eserin İlk Dizesi Bestekâr Peşrev Erdinç Çelikkol Saz Semâî Aydın Oran Saz Semâî Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955) Eserin İlk Dizesi Bestekâr Peşrev (Cankurtaran) İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927) Eserin İlk Dizesi Bestekâr Peşrev Selim Dede (Konani) Saz Semâî Selim Dede (Konani) Eserin İlk Dizesi Bestekâr Peşrev Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512) Peşrev Reftâr Kalfa (? — 1700?) Saz Semâî Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512) Saz Semâî Reftâr Kalfa [...]

Liste harici makamlar2021-07-21T11:05:11+00:00

Mevlevi ayinleri

2021-07-20T12:17:26+00:00

Na't-ı Mevlânâ Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712) 2.10 MB. İndir Acem aşîrân Âyîn-i Şerîf'i Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, "Fahri") (03.10.1854 — 15.09.1911) 0.31 MB. İndir Acem aşîrân Âyîn-i Şerîf'i_V2 Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, "Fahri") (03.10.1854 — 15.09.1911) 0.30 MB. İndir Acem-buselik Âyîn-i Şerîf'i Abdülbâkî Nâsır Dede Efendi (Neyzen, Şeyh) (1765 — 25.03.1820) 0.36 MB. İndir Bestenigâr Âyîn-i Şerîf'i Sâdık Efendi (Bursalı, Ama Mehmed, Musâhib-i Şehryârî) (? — 1797) 0.35 MB. İndir Bestenigâr Âyîn-i Şerîf'i İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846) 0.45 MB. İndir Beyâtî Âyîn-i Şerîf'i Mustafa Dede [...]

Mevlevi ayinleri2021-07-20T12:17:26+00:00

Klasik eserler

2021-07-19T12:47:28+00:00

Eserin ilk dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926) Medhal Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — ) Mehter Ali Hoca (? — 1700?) Mehter Meçhûl Mehter "Sancak Peşrevi" Meçhûl Mehter "Sancak Peşrevi" No: 2 Meçhûl Mini Seyirler (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000) Peşrev Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — ) Peşrev No: 2 Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — ) Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b.) (870 – Aralık 950) Peşrev Kalfa Oğlu Peşrev "Büyük Devir" [...]

Klasik eserler2021-07-19T12:47:28+00:00

İlahiler

2021-07-04T15:46:02+00:00

Eserin İlk Dizesi Bestekâr Aldanma dünya varına Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897) Ben bilmedim ki ben kimim Hakan Alvan (Neyzen, Mustafa) Bir Gice Muhammed'e Çalap'tan Geldi Burak Meçhûl Cemalin aşkına düşmüş Ahmed Irsoy (Zekâî-zâde, Hâfız) (1869 — 14.08.1943) Çün behar irüp secerler sebzi revnakgir olur Mehmed Efendi (Sepetçi Zâde, Zâkir, Hattât Mehmed Ağa) (Meçhûl — Haziran 1694) Çün doğup tuttu cihan yüzünü Meçhûl Çün doğup tuttu cihan yüzünü Cüneyt Kosal (Kanuni) Derdimendim mücrimim dermana geldim Meçhûl Edelim cevlan Mustafa Efendi (Çâlâk-Zâde, Şeyh) (Meçhûl — Kasım, 1757) Gelişini haber verdi Nebiler Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015) [...]

İlahiler2021-07-04T15:46:02+00:00
Go to Top